top of page

PSYCHOLOGE

Isabel Truyen

De focus van de psychologie ligt op preventie, onderzoek, behandeling en advies van allerhande problemen. 

Versie 02.png

PRAKTIJK EN WERKING

WAT IS EERSTELIJNSZORG? WAT IS PSYCHOTHERAPIE?

Een psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie behaald.

 

Eerstelijns psychologische zorg is een kortdurende en/of weinig intensief psychologisch traject dat bijdraagt tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Het is voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, dat een impact heeft op uw psychisch welbevinden (bijvoorbeeld: stress, burn-out, stemmingsklachten,  slaapproblematiek, relatiebreuk,...).

Een psychotherapeut is een hulpverlener die zich toespitst op het begeleiden van mensen op emotioneel of geestelijk vlak. Psychotherapeuten hebben zich ruim geschoold via een psychotherapieopleiding.

 

Via deze praktische, ervaringsgerichte opleiding worden psychotherapeuten opgeleid voor het behandelen van psychologische klachten.

Vriendelijk gesprek
autisme Therapie

WAT DOET EEN PSYCHOLOOG? WAT DOET EEN PSYCHOTHERAPEUT?

Er gebeuren in elk leven dingen die moeilijk het hoofd te bieden zijn. Vaak kunnen we daarmee terecht bij ons natuurlijk netwerk: partner, gezin, familie, vrienden,... Soms is het ook nodig om een buitenstaander te laten mee kijken naar de situatie en om professioneel advies in te winnen. In die gevallen kan je terecht bij een psycholoog of een psychotherapeut.

Aan de basis werken de psycholoog en de psychotherapeut aan hetzelfde: jouw geluk en comfort. De manier waarop kan verschillen.


Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd en gebruikt psychodiagnostische instrumenten (gedragsobservatie, testafname, vragenlijsten) om een goed beeld te kunnen vormen over de persoon die hulp komt vragen.


Een psychotherapeut heeft een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding gevolgd. Gesprekstherapie is de meest voorkomende vorm van begeleiding die door zowel de psycholoog als de psychotherapeut gebruikt wordt.

DOELGROEP EN WERKING

Eerstelijns psychologische zorg

Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid op het vlak van psychisch welbevinden, of met ernstigere psychische problemen. De doelgroep bevat jongvolwassenen en volwassenen vanaf de leeftijd van 15 jaar. U heeft binnen de eerstelijnszorg recht op acht sessies waarvan de eerste sessie gratis is.

Psychotherapie

De doelgroep van psychotherapie is volwassenen. Tijdens een eerste gesprek wordt er uitgebreid stilgestaan bij de aard van het probleem (wat is er aan de hand? wie is erbij betrokken? hoe ernstig is het probleem? hoe lang is het al gaande?) én wordt er gevraagd naar de verwachtingen van de cliënt (wat wil men bereiken? wat hoopt men in de therapie te vinden?). 
Aan het einde van het eerste gesprek wordt het verdere traject besproken: soms heeft een cliënt na één gesprek weer voldoende draagkracht om verder op weg te gaan, soms zijn meerdere gesprekken nodig, soms wordt er doorverwezen naar een andere therapeut om persoonlijke (er moet een bepaalde ‘klik’ zijn tussen cliënt en therapeut wil een therapie kans op slagen hebben) of inhoudelijke (sommige problematieken worden beter behandeld door een therapeut die hier specifieke ervaring mee heeft) redenen. 
De frequentie van de sessies wordt steeds samen met de cliënt besproken. Dit kan gaan van wekelijks over tweewekelijks en maandelijks tot zelfs enkele keren per jaar.

Gelukkig gezin
Laoughing-Boy

AANMELDING - ONDERZOEK - BEHANDELING

Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch of via de website. We werken niet met een wachtlijst omdat we ervan uitgaan dat wie de stap zet naar hulpverlening, al lang zelf heeft gezocht naar oplossingen en dus geen ruimte meer heeft om lange tijd te wachten. 

Onderzoek

Er wordt een eerste therapiesessie afgesproken waarin het probleem wordt verkend en een strategie wordt afgesproken (Is het zinvol om verdere gesprekken in te plannen? Wie wordt daarbij betrokken? Is er nood aan overleg met het bredere netwerk zoals school of andere betrokkenen?).

Behandeling

Tijdens deze eerste sessie wordt ook bekeken of beeldvorming aan de hand van testonderzoek, observatie of vragenlijsten aangewezen is. Bij doorverwijzing door de logopedist voor een niveaubepaling, wordt er geen uitgebreid eerste gesprek ingepland, maar wordt er meteen gestart met de niveaubepaling (de gekende IQ-test).

De duur van een therapiesessie is normaliter een uur tenzij anders afgesproken met de cliënt (een sessie met een gezin kan soms langer in beslag nemen en met jonge kinderen is een sessie van een uur soms te lang).

Naast therapeutische sessies in de praktijk, is het af en toe nodig om op verplaatsing hulp te verlenen. Dit kan gaan over een observatie op school of over een overleg met andere betrokkenen. Dit gebeurt uiteraard enkel in overleg met de cliënt.

bottom of page